ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਧਰਮੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਸਚੇ ਕੀ ਵਿਚਿ ਜੋਤਿ ॥
ਗੁਹਜ ਰਤਨ ਵਿਚਿ ਲੁਕਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਕੁ ਕਢੈ ਖੋਤਿ ॥
Ih sarīr sabẖ ḏẖaram hai jis anḏar sacẖe kī vicẖ joṯ.
Guhaj raṯan vicẖ luk rahe koī gurmukẖ sevak kadẖai kẖoṯ.

This body is the home of Dharma; the Divine Light is within it.
Hidden within it are the jewels of mystery;  How rare is that Gurmukh, that selfless servant, who digs them out. (Guru Ram Das Ji)

 

 

Duration: 3 days (Friday PM – Sunday PM)

Location: Hertfordshire, UK

Date: 2019 (TBC)

Price: £275 (Full Board Residential)

 

 

Our journey of self discovery is a profoundly transformative experience, in which we truly give ourselves the opportunity to actualise our potential not just for our own benefit, but to the benefits of those around us.

The third Qi-Rattan retreat, LIFE, is a watershed retreat that leads you to the gateway of Dharma, the cultivation of a personal value based ethical lifestyle, build upon the practices cultivated through the previous two retreats. LIFE is living in the fragrance from the flowering of contentment and compassion.

Ethical value based living is crucial, for without this, it is not possible to progress in ones’ spiritual or inner journey.  Knowingly or unknowingly, unethical actions create deep psychological deposits within us, even though hidden from our awareness by our defences, they nevertheless give rise to ill health, distorted perception, disconnection, isolation not to mention karmic bondage, that ties one down from innumerable lives.

Ethical living not only heals our minds but is essential for advanced spiritual growth and development.

The LIFE Retreat is designed to enable you to identify your personal values and life intentions and help clarify and lead you towards your life goals and purpose.

Knowing our personal values changes our behaviour, engender genuine relationships and provide an overall sense of peace and wellbeing that surrounds us like the fragrance of a garden, flowing with lovingness, kindness, and open heartedness.